Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Prof. dr. Nataša Vukelić

Dr. Nataša B. Vukelić rođena je 01. II 1978. godine u Novom Sadu. Poljoprivredni fakultet, smer Agroekonomski, upisala je školske 1997/1998. godine, a diplomirala je februara 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,36. Za vreme studija, oktobra 2001. godine dodeljena joj je jednokratna stipendija Norveške vlade „Za generaciju koja obećava“.

Poslediplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Agromenažment, upisala je 2003/2004. školske godine, a zvanje magistra poljoprivrednih nauka stekla je maja 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 20. marta 2015. pod nazivom „Menadžerski kapaciteti proizvođača tovnih pilića i njihov uticaj na rezultate proizvodnje“.

Od decembra 2003. godine pa sve do januara 2007. godine kao stipendista Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine bila je angažovana da izvodi vežbe studentima osnovnih studija Agroekonomskog i Stočarskog smera na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Januara 2007. na istom fakultetu, Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela na užoj naučnoj oblasti Menadžment i organizacija u poljoprivredi zasniva radni odnos i prolazi kroz nastavna zvanja od saradnika u nastavi do vanrednog profesora. Mentor je jedne odbranjene doktorske disertacije, dva master rada kao i više diplomskih radova. Više puta je bila na kraćem studijskom boravku u Nemačkoj, 2016. godine kao učesnik ERASMUS+ programa razmene osoblja na Hohenheim univerzitetu u Štutgartu. Do sada je bila angažovana na osam domaćih i jednom međunarodnom projektu. Kao autor i koautor ima objavljenih preko 45 naučnih radova i preko 50 saopštenja kako na domaćim, tako i na međunarodnim naučnim skupovima. Koautor je dva praktikuma „Linearno programiranje – primeri i zadaci“ i „Planiranje i projektovanje – praktikum“ i dva udžbenika „Agromenažment“ i „Agrobiznis menadžment“. U periodu 2018-2022. bila je sekciski urednik časopisa Contemporary Agriculture čije je izdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a i član je uredničkog odbora u časopisu Agroekonomika čiji je izdavač Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet UNS. Član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana i Svetske asocijacije živinara (radna grupa za ekonomiku i menadžment). Odlično govori, čita i piše engleski jezik. Ima dvoje dece.