Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Todor Đ. Marković

Dr Todor Đ. Marković, redovni profesor, upravnik je Instituta za ekonomiku poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Završio je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu (2002).

Magistrirao je na Univerzitetu primenjenih nauka Vajnštefan u Frajzingu, odeljenje u Trizdorfu, u Nemačkoj (2005).

Doktorsku disertaciju odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2010). Autor i koautor je više od 90 naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima (sedam radova je u časopisima na SCI listi).

Objavio je dve monografije – Vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi (2013) i Troškovi i investicije u proizvodnji stočne hrane (2014), jedan udžbenik – Upravljanje investicijama u agrobiznisu (2018), kao i veći broj odrednica iz oblasti poljoprivrede u Enciklopediji srpskog naroda. Izlagao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Učestvovao je na više internacionalnih i domaćih naučnih projekata, a bio je lokalni koordinator na tri međunarodna projekta.

Član je uređivačkih odbora u tri časopisa, a recenzent je u nacionalnim i međunarodnim časopisima, kao i na međunarodnim konferencijama (u zbornicima radova).

Drži nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama, u okviru uže naučne oblasti Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i na internacionalnom master programu Održiva poljoprivreda, proizvodnja i tehnologija hrane u dunavskom regionu. Mentor je na dve doktorske disertacije koje su u toku, a bio je mentor u jednoj odbranjenoj doktorskoj disertaciji, kao i u sedam master radova i više od 40 diplomskih radova.

Usavršavao se na više univerzita u Nemačkoj (Berlin, Bon, Getingen, Hale, Kil, Hoenhajm i Frajberg), SAD-u (Koledž Stejšn), Kini (Jangling), Mađarskoj (Gedele i Debrecin), Rumuniji (Temišvar), kao i u Turskoj (Izmir). Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES), Asocijacije evropskih agrarnih ekonomista (AEAE), kao i Asocijacije agrarnih ekonomista Balkana (AAEB).

Koordinator je Agroekonomskog seminara. Govori nemački i engleski jezik.