Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Miroslav Nedeljković

Datum rođenja: 18.07.1979.

Institucija: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Titula: Doktor agroekonomskih nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

E-mail: miroslav_n@iep.bg.ac.rs

Obrazovanje

Osnovne studije agroekonomije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta Novi Sad završava 2006. godine, a master studije na istom smeru i fakultetu 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2019. godine na matičnom fakultetu u Novom Sadu.

Profesionalno iskustvo

Od 2015. godine do 2022. godine bio je angažovan na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta „Bijeljina“ iz Bijeljine (BiH) u svojstvu saradnika u nastavi, potom docenta na grupi predmeta iz ekonomike poljoprivrede i kvantitativnih metoda, a od 2020. godine i kao prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju. Od 2022. godine zaposlen je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu u sektoru za naučno-istraživački rad.

Naučna i stručna delatnost

Objavio je više desetina naučnih radova iz oblasti ekonomike poljoprivrede, primene kvantitativnih metoda u agrobiznisu i poslovnog odlučivanja u poljoprivredi. Rezultati istraživanja su objavljeni u domaćim i stranim naučnim časopisima, te prezentovani na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je redakcije i naučnih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa i skupova.