Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Marija Nikolić

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marija Nikolić je rođena 1976. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Osnovne studije je završila na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za agroekonomiju 2001. godine. Magistarsku tezu pod naslovom Evolucija zadružnog zakonodavstva u Evropi u drugoj polovini XX i početkom XXI veka odbranila je 2009. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Na istom fakultetu je 2014. godine odbranila i doktorsku disertaciju pod naslovom Primena zadružnih vrednosti i principa i njihov uticaj na poslovanje poljoprivrednih zadruga u Srbiji čime je stekla naziv doktora biotehničkih nauka, oblast agroekonomskih nauka.

Nakon toga, na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Nišu je 2018. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Marketing orijentacija kao determinanta
konkurentnosti proizvođača voća i voćnih sokova u Republici Srbiji čime je stekla naziv doktor ekonomskih nauka.

Od 2005. do 2006. godine radila je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, nakon čega prelazi na Poljoprivredni fakultet u Beogradu.

Na Katedri za ekonomiku poljoprivrede-tržište i ruralni razvoj izabrana je prvo u zvanje saradnika u nastavi, zatim asistenta i 2015. godine u zvanje docenta.

Obavila je dva studijska usavršavanja, oba u NR Kini u 2006. godini i 2016. godini. Završila je dva e-learning kursa u organizaciji Instituta Svetske banke 2007. i 2008. godine.

Od izbora u zvanje docenta 2015. godine učestvovala je u komisijama za odbranu tri master rada i oko 50 diplomskih radova. Intenzivno se usavršava u pedagoškom smislu.

Učestvovala i uspešno završila dve obuke o metodama aktivnog učenja, obuku za izvođenje nastave na
engleskom jeziku (2019) i dve obuke o učenju, nastavi i nastavnim aktivnostima (2022. i 2023. godine).

U 2022. godini dobila je priznanje Poljoprivrednog fakulteta za najbolji naučno-
istraživački rad u oblasti agroekonomskih nauka.

U akademskoj karijeri objavila je samostalno i u saradnji sa drugim autorima preko 70 naučnih radova.

Govori engleski i uči španski jezik. Udata je i ima jedno dete. Živi u Zemunu.
Naučni i profesionalni profili i web adrese:

https://agrif.bg.ac.rs/sr/fakultet/zaposleni/doc-dr-marija-nikolic-512

https://orcid.org/0000-0002-8691-7113