Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Leposava M. Zečević

Datum rođenja: 24.04.1970.
Titula: doktor nauka internacionalnog menadžmenta i biznisa
Naučno zvanje: naučni saradnik
E-mail: bekaz70@gmail.com


Obrazovanje:

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu –Univerzitet u Beogradu, 1992. godine. Završila je magistarske studije i odbranila magistarsku tezu na Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu, 1997. godine. Na Fakultetu za internacionlni menadžment u Beogradu, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom: ,,Internacionalni marketing – globalni menadžment pristup’’, 1999. godine.


Profesionalno iskustvo:

Radila je od 1995. na Institutu za internacionalni menadžment na radnom mestu istraživač i učestvovala kao član tima u radu većeg broja naučnih i stručnih projekata, a na Fakultetu za inernacionalni menadžment kao asistent, a od 1999. godine kao docent. Od 2001. godine zaposlena je na Evropskom Univerzitetu- Fakultetu za evropski biznis i marketing u zvanju vandrednog profesora, a od 2007. godine u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast menadžment i biznis-marketing. Od septembra 2023. godine zaposlena je na Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, u zvanju naučni saradnik.
Naučna i stručna delatnost: Naučno – istraživački rad primarno je usmeren na oblast menadžmenta i biznisa, marketinga, kreativni marketing, internacionalni marketing, marketing strategija, ekonomija, ruralni razvoj, agro biznis i turizma. Autor je i koautor više bibliografskih jedinica i učesnik je na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.


Članstvo u profesionalnim (strukovnim) asocijacijama:

Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (D.A.E.S.).
Ostalo: Govori engleski jezik i ruski jezik. Sarađuje sa većim brojem naučno – istraživačkih i visokoobrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva.