Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Jelena J. DESPOTOVIĆ

Dr Jelena J. DESPOTOVIĆ (rođ. Karapandžin), rođena je 06.06.1989. godine u Novom Sadu, Republika Srbija, gde je završila osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu završila je 2008. godine, kada se upisuje na Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu na Agroekonomski studijski program. Osnovne studije završava u septembru 2012. godine kao najbolji student Fakulteta. Iste godine upisuje master studije Agroekonomije koje završava 2013. godine odbranom master rada „Ekološka svest studenata poljoprivrede“. U aprilu 2019. godine brani doktorsku tezu pod naslovom „Ekološka svest poljoprivrednih proizvođača u Vojvodini kao determinanta primene agroekoloških praksi“ čime stiče zvanje doktora nauka.

Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu od decembra 2012. godine, najpre kao stručni saradnik, saradnik u nastavi (2013) i asistent (2014). 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Menadžment i organizacija u poljoprivredi. Predmetni je nastavnik na nekoliko predmeta i zadužena je za izvođenje vežbi iz više predmeta u okviru u.n.o. Menadžment i organizacija u poljoprivredi na svim nivoima akademskih studija.

U toku 2016. godine u okviru Erasmus+ programa razmene studenata boravila je na Univerzitetu u Hohenhajmu (Štutgart, Nemačka) gde je u toku tromesečnog boravka pisala prijavu doktorske disertacije. Od februara do jula 2018. godine boravila je na Univerzitetu u Napulju Federico II (Italija) gde je radila statističku obradu podataka i pisala poglavlja doktorske teze.

Autor i koautor je više naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je na međunarodnim i domaćim konferencijama i radionicama.

Do sada je kao istraživač angažovana na realizaciji jednog nacionalnog i jednog međunarodnog projekta.