Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Dragana (Tekić) Novaković

Dr Dragana (Tekić) Novaković,  rođena je 16.03.1994. u Novom Sadu, Republika Srbija. Završila je osnovnu školu „Đura Jakšić“ u Kaću. Srednju ekonomsku školu u Novom Sadu završila je 2013. godine kada  upisuje osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Agroekonomski. Osnovne studije završava u oktobru 2017. sa prosečnom ocenom 9,71. Iste godine upisuje master studije Agroekonomije takođe na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Master rad pod nazivom „Primena logističke regresije u upravljanju kreditnim rizikom“ odbranila je 2019. godine sa ocenom 10,00. Doktorske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Agroekonomija, upisuje 2019. godine. Disertaciju pod nazivom „Panel regresiona analiza faktora profitabilnosti poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća u Republici Srbiji“ odbranila je 2022. godine.

Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu, na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela od juna 2019. godine, gde izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama na većem broju predmeta u okviru uže naučne oblasti Kvantitativne metode u agroekonomiji.

 

Autor je i koautor više od 50 naučnih radova . Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova. Angažovana je na više projekata Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao I na međunarodnom projektu Horizon 2020.

 

Član je Statističkog društva Vojvodine od 2017. godine. Dobitnik je stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije u školskoj (2016/17) i školskoj (2017/18) godini.

 

Čita i piše Engleski jezik.