Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Dragan Milić

POTPREDSEDNIK

Dr Dragan Milić, vanredni profesor, rođen je u Loznici 1976. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Osnovne studije studijski program Agroekonomija je završio 2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je magistrirao 2010. godine sa temom „Procena vrednosti kapitala poljoprivrednog preduzeća primenom metoda prinosne vrednosti“ i odbranio doktorsku disertaciju aprila 2015. godine pod nazivom „Metodi vrednovanja poljoprivredog zemljišta“.

Od 2003. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Katedri za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, gde izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama na većem broju predmeta u okviru uže naučne oblasti Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava za studente na Agroekonomskom smeru, smeru Agroturizam i ruralni razvoj, smeru za Uređenje voda, kao i na većem broju bioloških smerova.

Bio je mentor i član komisije većeg broja diplomskih, master radova i doktorskih disertacija kao i mentor tri uspešno odbranjene doktorske disertacije.

Do sada je samostalno ili kao koautor objavio preko 140 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima sa ukupnim indeksom kompetentnosti većim od 330.

Recenzent je radova u više domaćih i međunarodnih naučnih časopisa. Bio je učesnik na većem broju domaćih projekata koji su finansirani od strane Ministarstva nauke i Fonda za nauku Republike Srbije, kao i većeg broja međunarodnih projekata koji su finansirani iz inostranih fondova.

Do sada je učestvovao na više projekata finansiranih od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost, pri čemu je rukovodilac na dva kratkoročna i na jednom dugoročnom projektu.

Od 2018. godine obavlja funkciju šefa katedre za ekonomiku poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i člana Saveta ovog fakulteta iz reda zaposlenih od 2015. godine.

Od 2013. do 2023. godine nalazio se na poziciji posebnog savetnika ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srbije. Od 2015 godine imenovan je za Predsednika Komisije za reviziju JP „Srbijašume“ Beograd.

U periodu od 2016. do 2020.godine savetodavno je učestvovao u radu Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu APV. U periodu od 2016. do 2021. godine obavljao je funkciju Predsednika Upravnog odbora Instituta za nizijsko
šumarstvo i zaštitu životne sredine iz Novog Sada. Od 2021. godine imenovan je od strane osnivača za člana Saveta Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

U ime Poljoprivrednog fakuleta Univerziteta u Novom Sadu od 2020. godine obavlja funciju Predsednika Upravnog odbora Nacionalnog istraživačkog centra Agrokampus u Temerinu.
Kao konsultant – savetnik generalnog direktora “Mitrosrem” a.d. Sremska Mitrovica od novembra 2014 godine pomaže rukovodstvu u domenu konsolidacije i unapređenja poslovanja. Od 2020. godine u JP „Vojvodinašume“ je angažovan kao konsultant na poslovima iz oblasti unapređenja poslovnih procesa.

Kao konsultant za ekonomsko – finansijsku oblast je učestvovao u izradi više od 250 procena vrednosti imovine i kapitala, preko 100 programa privatizacije (preduzeća uglavnom iz poljoprivredne i prehrambene industrije), kao i većeg broja investicionih planova i projekata. Takođe kao ekspert za oblast ekonomike poljoprivrede učestvovao je u više stotina revizija finansijskih izveštaja privrednih društava kao i analiza poslovnih planova i drugih investicionih i projekata. Angažovan je kao nacionalni ekspert – konsultant Svetske banke u vezi reforme penzijsko invalidskog sistema osigranja poljoprivrednika u Republici Srbiji. 

Veštak je za ekonomsko-finansijsku oblast, upisan u Registar veštaka pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, kao i licencirani procenitelj nepokretnosti upisan u registar koji vodi Ministarstvo finansija.

Njegova oblast profesionalnog interesocanja odnosi se na procenjivanje i vrednovanje u poljoprivredi, kao i na unapređenje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i privrednih društava.
Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES), Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“ Novi Sad i Nacionalnog udruženja procenitelja NUPS.

Služi se ruskim i slovačkim jezikom. Oženjen je i ima troje dece.