Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Prof. dr Boris Kuzman
Ime i prezime: Boris M. Kuzman 
Datum rođenja: 31.05.1975. godine
Titula: Doktor agroekonomskih nauka  
Naučno zvanje: Viši naučni saradnik
Funkcija u Institutu: Pomoćnik direktora
E-mail: kuzmanboris@yahoo.com
 
 
Obrazovanje:
Osnovnu školu završio u Travniku, Srednju elektrotehničku u Novom Sadu, Diplomirao, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd,  Diplomirao, investicije na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Magistrirao, uža naučna oblast (tržište i marketing poljoprivredno prehrambenih proizvoda), Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Doktorirao, uža naučna oblast (tržišta i marketing poljoprivredno prehrambenih proizvoda), Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet Novi Sad.
 
Radno iskustvo:
Elnos, Novi Sad, 1998-1999 (sektor marketinga), Elektroporcelan, Novi Sda, 1999-2001(sektor  izvoza), Pokrajinski sekretarijat za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća (sektor privrede i privatizacije) – IV APV, Novi Sad, Fond za razvoj APV, 2001-2005, Opštinska Uprava Beočin, (Načelnik službe za privredu – poljoprivredu, razvoj i informisanje), 2005-2009, Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2010-2012, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, katedra za agroekonomiju, Univerzitet Novi Sad, 2012-2014, Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, (Zamenik direktora), 2014…..
 
Naučna zvanja: 
15.03.2016. god. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije, trgovina, računovodstvo i revizija, 
15.03.2016. god. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Marketing i menadžment, 
24.06.2019. god. Viši naučni saradnik (Institut ekonomskih nauka u Beogradu).
 
Dodatne diplome i zvanja:                               
Sertifikat o poznavanju engleskog jezika, nivo znanja napredni II,
Uverenje o obuci za korporativno upravljanje u upravi i javnim  preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima,
Položen državni ispit za rad u organima državne uprave.
    
Pored gore navedenog u dosadašnjem radu prof. dr Borisa Kuzmana posebno treba istaći projekte na organizaciji i pokretanju rada, Fonda za razvoj APV, niz prezentacija Vojvođanske privrede, aktivno učešće u izradi strategije razvoja Opštine Beočin, učešće u izradi strategije razvoja poljoprivrede Beograda, aktivnosti u izradi akcijonog plana za program prekogranične saradnje. U dosadašnjem radu je obavljao funkciju člana nadzornog odbora centra za socijalni rad grada Novog Sada.
Obavljao funkciju predstavnika  kapitala Republike Srbije pri Skupštini Razvojnog Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine. 
Obavljao je funkciju predsednika  nadzornog odbora JP „Nacionalni parka Fruška gora“,
Obavljao funkciju člana radne grupe za unapređenje seoskog turizma i ruralnog razvoja pri Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srbije,
Obavljao funkciju člana saveta Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu ispred Vlade Republike Srbije,
Obavljao je funkciju člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd,
Obavljao je funkciju Predsednik nadzornog odbora Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES).
Obavlja funkciju člana saveta na Visokoj poslovnoj školi, Novi Sad ispred Vlade  APV.
  
Tokom proteklih godina napisao je dve knjige iz oblasti strateškog i poslovnog planiranja i tri monografije, dok je kao koautor učestvovao u pisanju niza publikacija Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Recenzent je naučnih radova za naučne časopise Ekonomika poljoprivrede i Agroekonomika. Ujedno je učestvovao na više međunarodnih simpozijuma gde je prezentovao naučne radove u oblasti agroindustrije, tržišta, menadžmenta i marketinga. Do sada ima publikovan više od 40 naučnih i stručnih radova kao autor i koautor u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Bio je angažovan kao mentor, komentor i član komisija pri izradi više doktorskih i master radova. Angažovan je u naučno-istraživačkom radu na većem broju tržišnih projekata. 
Član je Evropske asocijacije agrarnih ekonomista.
Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES), Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana NDAEB (Balkan Scientific Association of Agricultural Economics-BSAAE), Balkanske asocijacije za zaštitu životne sredine (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) i Evropeke asocijacije agrarnih ekonomista.
Pored pomenutog dopisni je član uredništva međunarodnog časopisa “Intrnational Journal of Sustainabel Economies Mangament” (IJSEM), DOI: 10.4018/IJSEM, ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-9667
Kao autor/koautor, objavio je preko 70 biblografskih jedinica od toga, 5 monografija
koje su citirane u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi.