Društvo Agrarnih Ekonomista Srbije

Друштво
Аграрних
Економиста
Србије

Dr Bojan Matkovski
Docent

Dr Bojan Matkovski je docent na Ekonomskom fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Od 2012. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, na Katedri za agrarnu ekonomiju i agrobiznis. 

Trenutno obavlja funkciju Rukovidoca Katedre za agrarnu ekonomiju i agrobiznis. Njegove glavne istraživačke oblasti su: agrarni sektor u procesu EU integracija: razvoj poljoprivrede i agrarne politike, trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i agroekološka ekonomija. Na osnovnim studijama realizuje nastavu na predmetima Osnove agrarne ekonomije i Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

 Na master studijama realizuje predmet Projektovanje u agrobiznisu, a na doktorskim studijama predmet Poljoprivreda Srbije i evropske integracije. Objavio je oko 50 radova u naučnim časopisima (22 rada na SSCI/SCI listi) i na međunarodnim naučnim konferencijama. U svojim radovima bavi se istraživanjem procesa EU integracija i njihovim uticajem na razvoj poljoprivrede, konkurentnošću poljoprivredno-prehrambenog sektora i agroekološkim merama. 

Takođe, tokom svoje karijere uključen je različite nacionalne i međunarodne projekte. Rukovodilac je dva projekta: Erazmuz+ Žan Mone Modula “Agricultural Policy of European Union and its influence on the competitiveness of agri-food products of Serbia (AgriCOM)” i projekta Fonda za nauku Republike Srbije “Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET)”. 

Takođe, učestovovao je u sedam Erazmus+ projekata: DualEdu, PRO-VET, DIARKAZ, PARTISH, DUALMON, AgriGREEN i AGROKAZ. 

Član je programskog odbora međunarodne naučne konferencije “Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu” i urednik u časopisu “Frontiers in Sustainable Food Systems”.

Dobio je nagradu za najbolji rad od strane LSEE i CEFTE u okviru takmičenja “International Trade in Southeastern Europe”, kao i nagradu za naučnu izuzetnost u 2022. godini.